ประกาศสหกรณ์ปี 2566

ประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกลาออก

ประกาศฉบับที่ 2/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการยังชีพ

ประกาศฉบับที่ 3/2566 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อและที่ตั้งสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 4/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 5/2566 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการยังชีพ (โครงการ 2)

ประกาศฉบับที่ 6/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 7/2566 เรื่อง เปลี่ยนเวลาทำการสาขาวิภาวดี

ประกาศฉบับที่ 8/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 9/2566 เรื่อง การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกลาออก

ประกาศฉบับที่ 10/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการยังชีพ (โครงการ 2)

ประกาศฉบับที่ 11/2566 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดงวดชำระหนี้

ประกาศฉบับที่ 12/2566 เรื่อง ปิดทำการวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 13/2566 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้

ประกาศฉบับที่ 14/2566 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศฉบับที่ 15/2566 เรื่อง ปรับเวลาให้บริการสาขา วิภาวดี

ประกาศฉบับที่ 16/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 17/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 18/2566 เรื่อง จ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกลาออก

Visitors: 90,587