ประกาศสหกรณ์ปี 2565

ประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่อง การจ่ายคืนหุ้นสมาชิกขอพ้นสภาพ

ประกาศฉบับที่่ 2/2565 เรื่อง ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้น

ประกาศฉบับที่ 3/2565 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน(กรณีเร่งด่วน)

ประกาศฉบับที่ 4/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

ประกาศฉบับที่ 5/2565 เรื่อง ปิดสหกรณ์ทั้ง 2 สาขา (ชั่วคราว)

ประกาศฉบับที่ 6/2565 เรื่อง จ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกลาออก

ประกาศฉบับที่ 7/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ) ครั้งที่ 2

ประกาศฉบับที่ 8/2565 เรื่อง แจ้งวันปิดทำการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 9/2565 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสนง.ลาดพร้าว

ประกาศฉบับที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 11/2565 การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกขอลาออก

ประกาศฉบับที่ 12/2565 การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

 ประกาศฉบับที่ 13/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศฉบับที่ 14/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศฉบับที่ 15/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการสมาชิก

ประกาศฉบับที่ 16/2565 ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 17/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

ประกาศฉบับที่ 18/2565 การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกขอลาออก

ประกาศฉบับที่ 19/2565 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 20/2565 เรื่อง ย้ายสำนักงานสหกรณ์

ปรกาศฉบับที่ 21/2565 เรื่องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสนง.วิภาวดี

ประกาศฉบับที่ 22/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดทำการสหกรณ์แห่งใหม่

 

Visitors: 81,279