ประกาศสหกรณ์ปี 2565

ประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่อง การจ่ายคืนหุ้นสมาชิกขอพ้นสภาพ

ประกาศฉบับที่่ 2/2565 เรื่อง ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้น

ประกาศฉบับที่ 3/2565 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน(กรณีเร่งด่วน)

ประกาศฉบับที่ 4/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

ประกาศฉบับที่ 5/2565 เรื่อง ปิดสหกรณ์ทั้ง 2 สาขา (ชั่วคราว)

ประกาศฉบับที่ 6/2565 เรื่อง จ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกลาออก

ประกาศฉบับที่ 7/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ) ครั้งที่ 2

ประกาศฉบับที่ 8/2565 เรื่อง แจ้งวันปิดทำการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 9/2565 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสนง.ลาดพร้าว

ประกาศฉบับที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 11/2565 การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกขอลาออก

ประกาศฉบับที่ 12/2565 การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

 ประกาศฉบับที่ 13/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศฉบับที่ 14/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศฉบับที่ 15/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการสมาชิก

ประกาศฉบับที่ 16/2565 ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 17/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

ประกาศฉบับที่ 18/2565 การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกขอลาออก

ประกาศฉบับที่ 19/2565 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 20/2565 เรื่อง ย้ายสำนักงานสหกรณ์

ปรกาศฉบับที่ 21/2565 เรื่องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสนง.วิภาวดี

ประกาศฉบับที่ 22/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดทำการสหกรณ์แห่งใหม่)

ประกาศฉบับที่่ 23/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก (กรณีพิเศษ)

ประกาศฉบับที่ 24/2565 เรื่อง การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกลาออก

ประกาศฉบับที่ 25/2565 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศฉบับที่ 26/2565 เรื่องแจ้งปิดสำนักงานวิภาวดีชั่วคราว

ประกาศฉบับที่ 27/2565 เรื่อง การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกขอลาออก

ประกาศฉบับที่ 28/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

ประกาศฉบับที่ 29/2565 เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับคัดเลือกกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศฉบับที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 6 ประจำปี 2565

ประกาศฉบับที่ 31/2565 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสนง.ลาดพร้าว

ประกาศฉบับที่ 32/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 33/2565 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ประกาศฉบับที่ 34/2565 เรื่อง ชี้แจงดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

ประกาศฉบับที่ 35/2565 เรื่อง การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นสมาชิกลาออก

ประกาศฉบับที่ 36/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก(กรณีพิเศษ)

ประกาศฉบับที่ 37/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประกาศฉบับที่ 38/2565 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 39/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ฯ

ประกาศฉบับที่ 40/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 41/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565

ประกาศฉบับที่ 42/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 43/2565 เรื่อง การถอนเงินฝาก ครั้งที่ 2

ประกาศฉบับที่ 44/2565 เรื่อง การจ่ายคืนหุ้นสมาชิกลาออก

ประกาศฉบับที่ 45/2565 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันให้บริการสมาชิก (สาขาลาดพร้าว)

ประกาศฉบับที่ 46/2565 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันทำการสหกรณ์ (สาขาลาดพร้าว)

ประกาศฉบับที่ 47/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ

ประกาศฉบับที่ 48/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ

ประกาศฉบับที่ 49/2565 เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

Visitors: 94,852