ประกาศสหกรณ์ปี 2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง แจ้งลดวันทำการสำนักงานลาดพร้าว

ประกาศฉบับที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง การจ่ายคืนค่าหุ้น

ประกาศฉบับที่ 4/2564 เรื่อง ผู้จัดการสหกรณ์ขอพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับที่ 5/2564 เรื่อง รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 6/2564 เรื่อง การถอนเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการ

ประกาศฉบับที่ 8/2564 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 9/2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศฉบับที่ 10/2564 เรื่อง การถอนเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 11/2564 เรื่อง แจ้งปิดการให้บริการสหกรณ์วันสิ้นปีบัญชี

ประกาศฉบับที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 13/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการ

ประกาศฉบับที่ 14/2564 เรื่อง การถอนเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 15/2564 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศฉบับที่ 16/2564 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศฉบับที่ 17/2564 เรื่อง แจ้งปิดสหกรณ์(เฉพาะกิจ)

ประกาศฉบับที่ 18/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงค์ซื้อครุภัณฑ์

ประกาศฉบับที่ 19/2564 เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศฉบับที่ 20/2564 เรื่อง Work from home

ประกาศฉบับที่ 21/2564 เรื่อง ขยายเวลา Work from home

ประกาศฉบับที่ 22/2564 เรื่อง โครงการกู้เงินระยะสั้น สำหรับสมาชิกเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 23/2564 เรื่อง การถอนเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 23/2564(เพิ่มเติม) เรื่อง การถอนเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 24/2564 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธาน กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 25/2564 เรื่อง การจ่ายคืนหุ้นสมาชิกพ้นสภาพ

ประกาศฉบับที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5

ประกาศฉบับที่ 27/2564 เรื่อง ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้น

ประกาศฉบับที่ 28/2564 เรื่อง จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ประกาศฉบับที่ 29/2564 เรื่อง ผู้จัดการสหกรณ์ขอพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการ

ประกาศฉบับที่ 31/2564 เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์(สาขาลาดพร้าว)

ประกาศฉบับที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5

 

 

 

 

 

Visitors: 94,852