ประกาศสหกรณ์ปี 2563

ประกาศฉบับที่ 9/2563 เรื่อง เลื่อนการประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ประกาศฉบับที่ 10/2563 เรื่อง เลื่อนการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศฉบับที่ 11/2563 เรื่อง แจ้งปิดสำนักงานลาดพร้าว

ประกาศฉบับที่ 12/2563 เรื่อง แจ้งเปิดทำการสำนักงานลาดพร้าว

ประกาศฉบับที่ 13/2563 เรื่อง วันเปิดทำการสำนักงานสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 14/2563 เรื่อง การถอนเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 15/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 16/2563 เรื่อง การถอนเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 17/2563 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศฉบับที่ 20/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4

ประกาศฉบับที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ

ประกาศฉบับที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 25/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 26/2563 เรื่อง ยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 27/2563 เรื่อง จ่ายปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ประกาศฉบับที่ 28/2563 เรื่อง ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้น

ประกาศฉบับที่ 29/2563 เรื่อง แจ้งรักษาการผู้จัดการพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 31/2563 เรื่อง การถอนเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 32/2563 เรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้น

ประกาศฉบับที่ 33/2563 เรื่อง การชำระหนี้และชำระค่าหุ้น

ประกาศฉบับที่ 34/2563 เรื่อง แจ้งยกเลิกการติดตั้งเครื่อง ATM

 

Visitors: 94,849