ประกาศสหกรณ์ปี 2562

 

ประกาศฉบับที่ 9/2562 เรื่อง การพิจารณาปรับดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศฉบับที่ 10/2562 เรื่อง การพิจารณารับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษกำปั่นทอง

ประกาศฉบับที่ 12/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติการชดเชยดอกเบี้ยย้อนวันสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทุกประเภท

ประกาศฉบับที่ 16/2562 เรื่อง คุณสมบัติสมาชิกสามัญ

ประกาศฉบับที่ 17/2562 เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

ประกาศฉบับที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 3

ประกาศฉบับที่ 20/2562 เรื่อง การไม่จ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุน

ประกาศฉบับที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 และคณะกรรมการอื่น

ประกาศฉบับที่ 22/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศฉบับที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ

ประกาศฉบับที่ 24/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาถอนเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 25/2562 เรื่อง ปิดรับการเปิดบัญชีโครงการออมทรัพย์พิเศษวันเกษียณ

ประกาศฉบับที่ 26/2562 เรื่อง จำกัดวงเงินนำฝากออมทรัพย์พิเศษวันฟ้าใหม่ 

ประกาศฉบับที่ 28/2562 เรื่อง จำกัดวงเงินในการถอนเงินทุกประเภทบัญชี

ประกาศฉบับที่ 29/2562 เรื่อง การรับฝากเงินสำหรับบัญชีที่ถอนเงินฝากรายใหญ่

ประกาศฉบับที่ 30/2562 เรื่อง การแจ้งความประสงค์ถอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์

ประกาศฉบับที่ 31/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 32/2562 เรื่อง การโอนดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ 33/2562 เรื่อง การรับสมัครผู้จัดการสหกรณ์

ปรกาศฉบับที่ 34/2562 เรื่อง การให้บริการสาขาลาดพร้าว

ประกาศฉบับที่ 35/2562 เรื่อง การให้บริการสินเชื่อ

ประกาศฉบับที่ 36/2562 เรื่อง เก็บค่าธรรมเนียมในการออกจดหมายทวงถาม

ประกาศฉบับที่ 39/2562 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศฉบับที่ 40/2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 41/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 ประกาศฉบับที่ 45/2562 เรื่อง การถอนเงินฝากสหกรณ์

ประกาศฉบับที่ 45/2562 เรื่อง มาตรการการให้บริการช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19

Visitors: 94,848