สาระน่ารู้

สมาชิกทราบหรือไม่ว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้นมีวิธีคิดคำนวณอย่างไร 

วันนี้เรามีคำตอบมาฝากสมาชิกกันค่ะ
 

     1. เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

 ตัวอย่าง นายคนดี ศรีสหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 70,000 บาท ถือหุ้นในปี 2563 (1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64) เดือนละ 1,000 บาท 

จะได้เงินปันผล ดังนี้ (ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 1.00)

                                                                

                                                                                                                            หน่วย:บาท

 

     2. เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ตัวอย่าง นายคนดี ศรีสหกรณ์ กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จำนวน 67,448.19 บาท สหกรณ์จะต้องคำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน

ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืน คำนวณได้ดังนี้ (ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 1.20)

 

                                                                                                                               หน่วย:บาท 

 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
กรณีนายคนดี ศรีสหกรณ์ เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะได้รับเงินจำนวน 222.25 บาท = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (755.08 + 809.38 = 1,564.46 บาท)

 

 

Visitors: 94,846