ประวัติจัดตั้งสหกรณ์ของเรา

Vision (วิสัยทัศน์)

          “โปร่งใส ทันสมัย และเป็นเลิศในการสรรค์สร้างประโยชน์สุขให้แก่สมาชิก”

 

Mission (พันธกิจ)

          1. ให้บริการสมาชิกทางการเงินด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ และยุติธรรม โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

          2. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงหลักเกณฑ์ตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและมั่นคง

          3. ช่วยเหลือ เกื้อกูล และส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่เป็นพันธมิตร ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ พ.ศ.2542 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

 

Core Value (ค่านิยมหลักหรือคุณค่าหลัก)

          “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

 

ปณิธานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด

          “มั่นคง จากใจ ก้าวไกล และยั่งยืน”
 
 

 

 

Visitors: 94,848